Ja, ik wil een gratis proefles.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEELNAME

1.1. Deelname aan de lessen/workshops van Yogaworkz betekent dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Alleen bij vooraf inschrijven voor de les is deelnemer verzekerd van een plek.

1.1. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3. Deelnemer checkt altijd de website voor actuele rooster/ wijzigingen.

1.4. deelnemer stelt Yogaworkz op de hoogte van zijn/haar mobiele telefoonnummer en emailadres.

1.5. Elke deelnemer is verplicht voorafgaand aan de les lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.6. Mocht je onder medische behandeling zijn, overleg dan met je arts of therapeut over het volgen van yogalessen. Dit geldt eveneens voor mensen die net een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

1.7. Indien je door ziekte voor langere tijd geen lessen meer kunnen volgen, graag Yogaworkz op de hoogte stellen.

1.8. Indien je niet op foto’s wenst te staan (welke genomen kunnen worden tijdens de les) welke voor social media gebruikt kunnen worden, graag Yogaworkz hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan de les.

Artikel 2 BESTELLING EN BETALING

2.1 De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de les te betalen. Online via de website (IDEAL) of contant in de studio. In de studio kan alleen de losse les contant afgerekend worden. Een lessenkaart dient via de website te worden besteld.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de voorwaarden.

2.3. De prijzen die bij de artikelen op de website zijn aangegeven zijn in euro’s, inclusief BTW.

2.4. Yogaworkz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van type- en/of programmeer- of programmafouten in de website. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Yogaworkz is te allen tijde bevoegd om orders met een onjuiste prijs niet uit te voeren, in overeenstemming met het geen bepaald is in artikel 2.6.

2.5. Na uw bestelling via de website ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het door u aangegeven e-mail adres. Deze bevestiging heeft slechts ten doel om aan te geven dat Yogaworkz de bestelling ontvangen heeft en geeft nog niet aan dat een overeenkomst tot stand gekomen is (zie hiervoor artikel 2.6.). De gegevens in de bevestiging zijn bindend op het moment dat de bestelling uitgeleverd zal worden. Als u in de bevestigingsmail onjuistheden of onvolkomenheden vaststelt, dan dient u binnen 24 uur de juiste gegevens per e-mail op marjon@yogaworkz.nl aan ons door te geven.

2.6. De bevestigingsmail die door Yogaworkz wordt verstuurd, dient uitsluitend om weer te geven welke gegevens via de website geregistreerd zijn. Indien u na het plaatsen van een bestelling geen bevestigingsmail ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een onjuist e-mailadres heeft ingevoerd of omdat de dienstverlening van uw provider tijdelijk niet beschikbaar is, dan betekent dit niet dat geen bestelling is geplaatst. Indien u echter na 24 uur geen bevestiging heeft ontvangen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen via marjong@yogaworkz.nl.

2.7. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie door Yogaworkz van de bestelling. Yogaworkz is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie bij de klant op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 48 uur onder vermelding van de reden per e-mail aan de klant meegedeeld en een eventuele betaling wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald. Indien de klant na 48 uur na het plaatsen van de bestelling geen bericht heeft ontvangen dat de order niet geaccepteerd is, is in principe de overeenkomst tot stand gekomen. Yogaworkz behoudt zich het recht voor om van deze bepaling af te wijken, indien zich na deze 48 uur omstandigheden voordoen die hiertoe aanleiding geven.

2.6. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de periode dat de actie of aanbieding op de website is weergegeven. Zodra de prijs of aanbieding op de website is aangepast, kan de klant geen aanspraak meer maken op deze prijzen.

2.7. Aanbiedingen gelden niet voor reeds geplaatste bestellingen. Dit betekent dat als u een bestelling heeft geplaatst voor artikelen waar -nádat u uw bestelling heeft geplaatst- een aanbieding voor gaat gelden, dat u achteraf geen aanspraak kan maken op de actieprijs.

2.8. Yogaworkz behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

2.9. Restitutie van een bedrag (losse les, lessenkaart, proeflessen, workshop of andere bestelling) is niet mogelijk. Uitsluitend in overleg met -en indien daarvoor toestemming gegeven door- Yogaworkz kunt u een ander op uw bestelling de lessen laten volgen.

2.10 Bedrijfsyoga. Yoga- en meditatielessen bij bedrijven worden niet online besteld, maar uitsluitend op afspraak na overeengekomen datum, tijdstip en bedrag. De les wordt achteraf gefactureerd. De les kan uitsluitend tot 24 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd. Annuleringen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

8.1) Yogaworkz verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2) Yogaworkz is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 4 Annulering door Yogaworkz

5.1. Yogaworkz heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
5.2. Yogaworkz heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
5.3. Geen lessen op erkende feestdagen en beperkte (tot geen) lessen tijdens de erkende schoolvakanties. Dit wordt per keer bekeken en tijdig door Yogaworkz gecommuniceerd.

Artikel 5 Privacyverklaring

Yogaworkz verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Yogaworkz en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Yogaworkz verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Yogaworkz behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Yogaworkz verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en/of bij een bezoek aan de lessen en/of activiteiten van Yogaworkz. Hieronder een overzicht van gegevens die Yogaworkz verwerkt: Voor- en achternaam, Adresgegevens, IP-adres, Telefoonnummer en e-mailadres.

Doel verwerking Persoonsgegevens

Yogaworkz verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Yogaworkz. Ook om deelnemers te kunnen bellen, appen of mailen om deze op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van de dienstverlening. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mailbericht te sturen naar marjon@yogaworkz.nl

Yogaworkz verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Opslagperiode persoonsgegevens

Yogaworkz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Yogaworkz hanteert het verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst, te weten 8 jaar.

Website bezoek

Op de website van Yogaworkz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yogaworkz gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Yogaworkz maakt geen gebruik van Google Analytics of een vergelijkbare tool.

Mollie

Ten behoeve van de financiele administratie maakt Yogadreams gebruik van de diensten van Mollie B.V. Informatie over de veiligheid van Mollie is hier beschikbaar.

Mailchimp

Ten behoeve van het inschrijven van een gratis proefles door deelnemers maakt Yogaworkz gebruik van Mailchimp. De privacyverklaring van Mailchimp is hier beschikbaar.

Beveiliging

Yogaworkz heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Vragen

Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Stuur een e-mail naar marjon@yogaworkz.nl

Artikel 6 Copyright

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal van de website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Artikel 7

Relax, calm down your mind,
just smile and be happy!

Yogaworkz
KvK 51588579
www.yogaworkz.nl
Marjon Parmentier